I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy www.cosmeticshop.pl zwany dalej „Sklepem Internetowym” lub „cosmeticshop.pl” jest Perfect Look Radosław Szwankowski, z siedzibą na os. Powstań Narodowych 28/8, 61-214 Poznań, posiadający wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 27057/2005/S, numer identyfikacji podatkowej NIP 7822285713, numer statystyczny REGON 300725604,

2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@cosmeticshop.pl lub telefonicznie pod numerem 603 391 553

3. „Punkt Odbioru Towarów” mieści się przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 149A, 61-525 Poznań i jest to miejsce, w którym kupujący ma możliwość dokładnego sprawdzenia stanu zamówionego towaru.

4. „Klient (lub Użytkownik)” to osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu Internetowego

II. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sklepem Internetowym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w PLN (złoty polski). Cena Produktu zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Po złożeniu Zamówienia Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sklep Internetowy Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sklepu Internetowego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sklepem Internetowym.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

III. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY

1. Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają podatki.

2. Ceny towarów podane na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towarów. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Klientowi przysługuje darmowe dostarczenie towarów jeżeli ich wartość w chwili zamówienia przekracza 500 zł brutto.

4. Sklep internetowy zapewnia kupującym następujące sposoby zapłaty:

  • przelew na rachunek bankowy - kupujący dokonuje przelewu bezpośrednio na indywidualny numer rachunku bankowego Sklepu Internetowego: 53 1050 1520 1000 0023 2541 8412 Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i uznaniu rachunku bankowego,

  • płatność gotówką za pobraniem - wybierając tą metodę kupujący obciążany jest dodatkowo kosztem pobrania uzależnionym od wagi zamówionego towaru. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaż,

  • płatność gotówką - dotyczy zamówień odbieranych w Punkcie Odbioru Towarów, gdzie kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru,

  • płatność kartą płatniczą - forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.

  • płatność przelewem elektronicznym - forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.

 IV. KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

1. W Sklepie Internetowym są dostępne następujące sposoby dostawy towarów:

  • odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Towarów. Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat.

  • przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

2. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący. Kupującemu przysługuje przesyłka na koszt Sklepu Internetowego jeżeli wartość zamówionych przez niego towarów jest równa lub przekracza 500zł brutto.

3. Termin dostawy przesyłki uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Szczegółowe koszty i terminy dostawy są uzależnione od wagi oraz wielkości przesyłki i podane są przy każdym towarze na witrynie Sklepu Internetowego.

4. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

1. Klient, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt.1 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, lub pocztą elektroniczną na adres sklep@cosmeticshop.pl ).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klientien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres siedziby głównej właściciela Sklepu Internetowego www.cosmeticshop.pl czyli PERFECT LOOK Radosław Szwankowski, os. Powstań narodowych 28/8, 61-214 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI. REKLAMACJE

1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres właściciela Sklepu Internetowego tj. PERFECT LOOK Radosław Szwankowski, os. Powstań Narodowych 28/8, 61-214 Poznań lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@cosmeticshop.pl

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację .Zalecenie to ma formę jedynie zalecenia i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

 VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:

- Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.

- Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.

- Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 VIII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

3. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. Informacja o udzieleniu gwarancji znajduje się przy opisie towaru na stronie produktu a karta gwarancyjna zostaje dołączona do towaru.

4. Obowiązki gwaranta określone są w karcie gwarancyjnej i mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

 VIII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez cosmeticshop.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Klienta adres.

2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sklep Internetowy. Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep Internetowy dane osobowe, ich zmiany lub usunięcia.

3. Sklep Internetowy przekazuje dane osobowe Klientów, dokonujących płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez PayU S.A. procesu płatności, która w zakresie tych danych staje się ich administratorem.

4. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowywanie stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkownika w ramach Sklepu Internetowego.

5. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie Internetowym za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego.

6.Użytkownik Sklepu Internetowego może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu.

7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym na stronie głównej Sklepu Internetowego dodając swój adres e-mailowy. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego.

8. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, drogą e-mailową lub telefonicznie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód.

4 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).